اردوی مرکز ستاره شناسی نیاوران

در مرکز ستاره شناسی بچه ها با رازی طبیب و شیمی دان ایرانی بیشتر آشنا شدند و سپس راهنما به وسیله ی اسباب‌ی که به منظور آشنایی با قوانین فیزیک بود، توضیحاتی برای بچه ها ارائه داد.
دوشنبه 22 مهرماه سال 98  دانش آموزان پایه پنجم و ششم  حدود ساعت 10 صبح  به مرکز علوم و ستاره شناسی تهران  رفتند.
 بچه ها در این مرکز با رازی طبیب و شیمی دان ایرانی بیشتر آشنا شدند و سپس راهنما به وسیله ی اسباب‌ی که به منظور آشنایی با قوانین فیزیک بود، توضیحاتی برای بچه ها ارائه داد.
بعد از آن بچه ها به دنیای سیاره ها سفر کردند و وزن یکی از دوستانشان را درسیاره های دیگر با وزنش روی زمین سنجیدند. 
سپس به اتاق لیزر رفتیم و کاربرد و تصاویر جالبی که به وسیله ی لیزر ایجاد شد را تماشا کردیم.
سپس به زیر گنبد زیبای صور فلکی نشستیم و با ذهن خلاق مردمان گذشته که از وصل کردن ستارگان به هم تصاویر افسانه ای خلق می کردند، آشنا شدیم.