اولین جلسه آموزش خانواده

اولین جلسه آموزش خانواده با عنوان تربیت جنسی برای اولیاء پایه های سوم تا ششم توسط مدرس سرکار خانم قسیمی کارشناس ارشد روانشناسی در تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار گردید.

اهم توضیحات:

اهمیت خانواده و نقش تربیت