اولین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول

روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۲ اولین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول برگزار شد.