جشن 13 آبان

برگزاری جشن  و هدیه روز دانش آموز به دختران عزیز نوآور