جلسه هم اندیشی با اولیاء مقطع دبستان

جلسه هم اندیشی مقطع دبستان با حضور دوستان عزیزی که امسال به جمع خانواده بزرگ نوآور پیوسته اند.

این نشست با حضور سخنرانان محترم از اروپا و دکتر محمد کاوه در سالن همایشات مجتمع تشکیل گردید.