دپارتمان ریاضی و خلاقیت

زندگی با ریاضیات دوست داشتنی

 

ارتباط­ های کاموایی تکنیکی است که می ­تواند در هر حوزه دانشی اجرا شود. بر روی مقنعه هر دانش­ آموز یک عدد طبیعی به انتخاب خودشان نصب می­ شود. هر دانش ­آموز که کاموا را به سمت فردی پرتاب می­ کند باید ارتباط ریاضی موجود را توصیف کند. مثلا وقتی 3 کاموا را به 956 پرتاب می­ کند می­ گوید تو مضربی از من هستی همه کلاس در این فعالیت مشارکت دارند و راجع به درس صحبت می­ کنند.

معلم، مباحث را جمع ­بندی خواهد کرد و اگر بتواند مسائلی را (مانند تعداد پاره­ خط­ های ایجاد شده و ...) با توجه به سطح آموزش کلاس و زمان و ... مطرح خواهد کرد.