روز دانش آموز

برگزاری جشن  و هدیه روز دانش آموز و  به کودکان عزیزمان