نگاهی دیگر به همیاری نیکوکارانه

برگزاری بازارچه یاری به نفع دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد خیریه نوراحسان در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه

 

بنیاد خیریه نور احسان و مجتمع آموزشی نوآور برآنند تا در ادامه فعالیت های پرورشی خود به توانمندسازی و بینش نوجوانان بیش از پیش بیاندیشند.

حضور آگاهانه شما این محفل را زیباتر و ماندگار خواهد ساخت.

در کنار هم باشیم.

بی صبرانه منتظریم.