پخش نذری

پويش نذر ميراثي معنوي است که سينه به سينه منتقل شده و در واقع عهد و پيماني محسوب مي‌شود که افراد در اين ايام سوگواري بدون شرط انجام مي‌دهند.پخش نذری به مناسبت ایام شهادت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی توسط دانش آموزان دوره اول