گروه ریاضی

پاسخ سوالات هفته هشتم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته هفتم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته ششم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته پنجم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته چهارم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پرییسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته سوم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پرییسا حسین زاده


پاسخ کاربرگ مجموعه ها ـ ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته دوم ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده


پاسخ سوالات هفته اول ریاضی پایه نهم

دبیر: سرکارخانم پریسا حسین زاده