تصویر سوم از دبیرستان دوره دوم

دنیای اطرافم را بهتر می فهمم
تا دنیار را بهتر ببینم
و فردا را رویایی تر تجسم کنم