معلم تسهیل گر است در سیستم رجیو امیلیا

در سیستم رجیو معلم تسهیل گر است ، آشنایی با اندام جانواران در آزمایشگاه توسط دانش آموزان سال دوم دبستان