اسلایدردبیرستان دوره اول2

در صورت تمدید تعطیلات آموزشی، فرایندهای ثبت‌نام
مصاحبه، ارزیابی و همایش
در بستر دیجیتال و به شکل تعاملی برگزار می شود