تصویر دوم دبیرستان دوم

دنیای اطرافم را بهتر می فهمم
تا دنیا را زیباتر ببینم
و فردا را رویایی تر تجسم کنم