هنر ماندگار از دل ها می جوشد

هنر ماندگار از دل ها می جوشد
همدلی، هم نوایی و یکی شدن
آفرینش زیباترین لحظه های آموختن