شوق روییدن در جان ها پنهان است

شوق روییدن در جان ها پنهان است
فرصتی باید برای جوانه زدن ها
و شکوفایی