افتخارآفرینی دانش آموزان پایه نهم

کسب مقام سوم در پنجمین دوره مسابقات ملی دست ساخته های فیزیک

 

کسب مقام سوم توسط دانش آموزان دیبا آور، کیانا ذی قیمت، هستی محبی، مارال علی دوستی در پنجمین دوره مسابقات ملی دست ساخته های فیزیکی در بخش غیر حضوری را تبریک می گوییم.