دبستان تصویر 3

با هم سخن می گوییم
در کنار هم می آموزیم چگونه زیستن را ....
تا راز بزرگ شادمانی دست یافتنی شود