دبستان تصویر 3

در صورت تمدید تعطیلات آموزشی،
فرایندهای ثبت‌نام (مصاحبه، ارزیابی و همایش)
در بستر دیجیتال و به شکل تعاملی برگزار می شود