فارغ التحصیلان

پرواز را ... آموخته ایم
راه روشن است.....
و آینده را به زیبایی خواهیم ساخت