دبستان تصویر 4

دنیا در چشم کودکان زیباترین دنیاست
به درک نگاه آنان برسیم .....
آغاز پذیرش پیش دبستانی یک