دبستان تصویر 4

دنیا در چشم کودکان زیباترین دنیاست
به درک نگاه آنان برسیم .....
و دنیایی زیبا برایشان بسازیم