اردوی محله قبا

 اردو دانش آموزان پایه چهارم در تاریخ چهارشنبه 98/7/24 در محله قبا
با هدف آشنایی با محله،  درس مطالعات اجتماعی برگزار شد.