مجتمع آموزشی نوآور

رنگ آمیزی زندگی با نفس های پرشور دخترانی توانمند

هنر ماندگار از دل ها می جوشد

همدلی، هم نوایی و یکی شدن

آفرینش زیباترین لحظه های آموختن

شوق روییدن در جان ها پنهان است

فرصتی باید برای جوانه زدن ها

و شکوفایی

پرواز را ... آموخته ایم

راه روشن است.....

و آینده را به زیبایی خواهیم ساخت

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

رویدادها و فعالیت‌ها

جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 12:51
جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 12:30
جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 11:32
مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با آزمون سراسري سال‌ 1398
1397/08/20 - 19:13
کسب مقام سوم در پنجمین دوره مسابقات ملی دست ساخته های فیزیک
1397/08/09 - 12:46