آفرینش آرزوهای بزرگسالی

در گرو گذراندن زیبای دنیای کودکی

آغاز پذیرش پیش دبستانی یک

خودشکوفایی توانمندی های کودکان

روزهای مدرسه ی من

روزهایی لبریز از اشتیاق

دنیا در چشم کودکان زیباترین دنیاست

به درک نگاه آنان برسیم .....

آغاز پذیرش پیش دبستانی یک

با هم سخن می گوییم

در کنار هم می آموزیم چگونه زیستن را ....

تا راز بزرگ شادمانی دست یافتنی شود

رویدادها و فعالیت‌ها

1398/08/18 - 15:23
1398/07/28 - 14:05
در مرکز ستاره شناسی بچه ها با رازی طبیب و شیمی دان ایرانی بیشتر آشنا شدند و سپس راهنما به وسیله ی اسباب‌ی که به منظور آشنایی با قوانین فیزیک بود، توضیحاتی برای بچه ها ارائه داد.
1398/07/23 - 08:19