آفرینش آرزوهای بزرگسالی

در گرو گذراندن زیبای دنیای کودکی

نوآوری ها...

خودشکوفایی توانمندی های کودکان

روزهای مدرسه ی من

روزهایی لبریز از اشتیاق

دنیا در چشم کودکان زیباترین دنیاست

به درک نگاه آنان برسیم .....

و دنیایی زیبا برایشان بسازیم

با هم سخن می گوییم

در کنار هم می آموزیم چگونه زیستن را ....

تا راز بزرگ شادمانی دست یافتنی شود

رویدادها و فعالیت‌ها

بازارچه خیریه دختران نوآور
1397/12/27 - 15:03
برگزاری جشنواره ایران شناسی
1397/12/26 - 13:16
حضور کانون حمایت از حیات وحش در دبستان و پیش دبستان نوآور
1397/12/26 - 12:42
جلسه آموزش ویژه اولیا با عنوان «تحول»
1397/11/06 - 09:37
جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 11:32