آفرینش آرزوهای بزرگسالی

در گرو گذراندن زیبای دنیای کودکی

نوآوری ها...

خودشکوفایی توانمندی های کودکان

روزهای مدرسه ی من

روزهایی لبریز از اشتیاق

رویدادها و فعالیت‌ها

حضور آتش نشانان عزیز در مدرسه و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان
1397/07/07 - 09:41
حضور مربیان گرامی موسسه آوند در پیش دبستان و دبستان نوآور
1397/04/26 - 14:57
اردوی 12 تیر 1397
1397/04/16 - 11:07
آشنایی با دستگاه حرکتی و استخوان بندی ماهیان
1397/02/25 - 11:44