به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

اردوی تابستان دبیرستان دوره اول به مجموعه ورزشی تفریحی شیان
1402/06/29 - 09:21
متوسطه اول
اردو تابستان دبستان به اقیانوس پارک
1402/06/29 - 08:21
دبستان
جشنواره بستنی و نوشیدنی های خنک دبیرستان دوره اول
1402/05/31 - 15:22
متوسطه اول