نمایشگاه سه بعدی استاپ موشن آتلیه هنر

داستان های مصور با طراحی، تصویرگری، نویسندگی و اجرای دانش آموزان

این پروژه با تسهیلگری و هدایت خانم مهسا محمدحسینی به انجام رسیده است. سعی بر آن بوده است که روند کار، به طور کامل توسط دانش آموزان انجام شود. والدین گرامی در تصویربرداری آثار عزیزان پایه های اول تا سوم، کمک شایانی کرده اند؛ از همراهی ایشان سپاسگزاریم.

 

نمایشگاه سه بعدی استاپ موشن آتلیه هنر