ویدئو تشریح جانوری توسط نوگلان نوآور

آشنایی با دستگاه حرکتی و استخوان بندی ماهیان

و بررسی تفاوتهادر دستگاه تنفسی جانوران