حضور آتش نشانان عزیز در مدرسه و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان