اردوی محله قبا

اردو دانش آموزان پایه چهارم در تاریخ چهارشنبه ۹۸/۷/۲۴ در محله قبا
با هدف آشنایی با محله، درس مطالعات اجتماعی برگزار شد.