دانشمندان 7 ساله نوآور در حال بررسی و شناخت در آزمایشگاه