اردو رویا پارک

بچه های دهم تجربی روز دوشنبه 22مهرماه98 به پارک رویا واقع در دارآباد تهران رفتند و ساعت ها با شادی در فضاهای مختلف پارک عکس گرفتند.