اولین جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم

شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم  تاریخ جلسه : ۹۸/۸/۲۰ 
موضوعات مطروحه در جلسه
بیان اهداف شورا برای دانش آموزان  به شرح زیر  :
۱-  آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی            
 
۲-  استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجراي   
       برنامه هاي درسی             
۳- ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان                                     
 
۴-  تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ایجاد سازمانهای کار آفرین                          
۵- ايجاد حس رقابت بين كلاس ها در امر مشاركت در كارهاي مدرسه                                     
۶- كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان               
۷- شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان                                                        ۸- مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان 
۹- راه کار اجرائی جهت رفع نیازهای موجود ( تصمیم گیری  و تصمیم سازی )                                                            
۱۰- مشارکت در جمع آوری تجارب
۱۱ - تقویت بنیه اندیشه ورزی در دانش آموزان 
سپس در خصوص کار گروه های آموزشی در حوزه های آموزشی ، اجرایی ، فرهنگی و بهداشتی و ورزشی  توضیح داده شد و در دستور جلسه آتی انتخاب اعضای منتخب هر گروه قرار گرفت . 
همچنین اعضای شورا به شرح زیر منتخب شدند :
آیناز عزیزی : ریاست شورا 
پرنیان تاج آبادی : معاونت شورا 
روژینا باوند : دبیر شورا 
 
و در پایان در در خصوص اردوهای دانش آموزی و نظر سنجی از دانش آموزان در خصوص برنامه ها ی پیش رو جهت اردو اطلاع رسانی صورت پذیرفت .