بازدید از محل حوزه های آزمون های پایه دوازدهم

حضور همکاران پایه دوازدهم در کنار دانش آموزان در حوزه امتحانات نهایی و بررسی شرایط آزمون

جهت آرامش خانواده ها و دانش آموزان پایه دوزادهم، همکاران اجرایی به حوزه های امتحان نهایی دانش آموزان مراجعه و شرایط حوزه ها را از نظر بهداشتی و اجرایی کنترل و ضدعفونی کردند. همچنین با مدیران و مسئولین حوزه ها درخصوص شرایط دانش آموزان صحبت نمودند.