برگزاري آزمون قلم چی

 آزمون قلم چي در روز جمعه مورخ ٨/٣ برگزار شد،  تحليل كارنامه دانش آموزان  و بررسي روند رشد و تحليل كارنامه دبيران در ادامه مورد بررسی قرار گرفت.