برگزاری دومین آزمون جامع تستی

 آزمون جامع تستی مورخ ۹۸/۸/۳  
 
با هدف تعمیق و تکمیل یادگیری های دانش آموزان برگزار شد . 
این آزمونها در هر مقطع زمانی با هدف جمعبندی مباحث آموخته شده و تثبیت یادگیری و جمعبندی مباحث ، در دبیرستان دوره دوم در ۶ مرحله در طول سال تححصیلی برگزار می گردد.