جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی با اولیاء و ارائه کارنامه میان ترم دبیرستان دوره دوم چهارشنبه مورخ 98/9/6 برگزار شد.