برگزاری آزمون مستمر

برگزاری آزمون های مستمر تستی صبحگاهی جهت آمادگی آزمون جامع ۱۵ آذر