کارگاه دانش افزایی همکاران آموزشی و اجرایی دبیرستان دوره دوم

کارگاه دانش افزایی همکاران آموزشی و اجرایی دبیرستان دوره دوم

 در خصوص مدیریت سامانه‌های یادگیری