انتخابات شورای دانش آموزی دوره اول

 شورای دانش آموزی دوره اول با همکاری معاونین و مشاوران دوره اول برگزار شد. 
 
با تشکر از همه همکاران دوره اول