نوآور در رسانه ملی


شکوفه های نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش


مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی موسس مجتمع نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش چهارشنبه 30 خرداد 97


مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی در برنامه فرصت برابر  شبکه آموزش چهارشنبه 23 خرداد 97

 

 


مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی در برنامه نقطه سر خط شبکه 2

 

 

 


مصاحبه با مشاور بین المللی مجتمع آموزشی نوآور پروفسور روبرتو ککوتزو

 

 

 


مصاحبه با دانش آموزان نوآور در جشنواره کمان سال 1397