اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دوره اول دبیرستان

سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹
نکات مطرح شده در این جلسه که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید:
- شرح اقدامات آموزشی انجام شده در سال گذشته 
- بارش افکار و همفکری در زمینه آموزش دیجیتال و فضای پیش رو
- ارائه دستورالعمل اجرایی دبیران در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
- ارائه برنامه آموزشی تابستان و طی سال دبیران