برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان نوآور و جلسات تحلیل آزمونهای شفاهی

با شروع امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره اول، آزمونهای کتبی و شفاهی بهصورت آنلاین در مدرسه دیجیتالی نوآور برگزار می‌شود.
باتوجه به برگزاری آزمون اول،نقاط قوت نقاط قابل بهبود آن در اولین فرصت ممکن توسط معاونت آموزشی، معاونان اجرایی و مشاوران دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی نوآور، بررسی و تحلیل شد و راهکارهایی برای هرچه عالیتر برگزار شدن امتحانات آنلاین ارائه شد.
 
هدف جلسات تحلیل آزمون:
  • ایجاد انگیزه برای مطالعه بیشتر
  • تقویت اعتمادبهنفس
  • آموزش مهارتهای لازم جهت بروز توانمندیهای فردی دانشآموزان
نقش مشاوره در روند آموزشی و پرورشی دانشآموزان بسیار مهم است. دانش‌آموزان در مجتمع آموزشی نوآور، با بهرهمندی از مشاوره تحصیلی و مشاوره انگیزشی درست و اصولی در تمام مراحل تحصیل، به سمت موفقیت هدایت می‌شوند.
از تلاشهای بیوقفه همکاران عزیزمان در بخشهای معاونت آموزشی، معاونت اجرایی و دپارتمان روانشناسی و مشاوره مجتمع آموزشی نوآور سپاسگزاریم.
 
با آرزوی موفقیت برای دخترهای عزیزمان در امتحانات نیمسال اول
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان نوآور و جلسات تحلیل آزمونهای شفاهی
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان نوآور و جلسات تحلیل آزمونهای شفاهی
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان نوآور و جلسات تحلیل آزمونهای شفاهی
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان نوآور و جلسات تحلیل آزمونهای شفاهی
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: