نشست کلاسی اولیا دانش آموزان با حضور مدیریت آموزش مجتمع خانم دکتر فرهادی و مسئولین آموزشی و مشاوره ای دوره اول دبیرستان

نگاهی به روند اموزش از تابستان تا به امروز
توضیحات ۴کارنامه تحویلی به اولیا که شامل کارنامه مهرماه.کارنامه مبتکران.کارنامه مشاوره ای وکارنامه انضباطی
توضیحات کلاس های پنجشنبه (تقویتی وپیشرفته)
اهمیت حضور اولیا درجلسات اولیا
توضیحات جلسات اموزش خانواده
تاریخ جلسات شنبه ۱۸ آبانماه تا دوشنبه ۲۰ آبان