جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی با اولیاء و ارائه کارنامه میان ترم دبیرستان دوره اول سه شنبه مورخ 98/9/5 برگزار شد.