در سلامت و آرامش درس بخوانیم

ادامه روند پیشگیری و کنترل بهداشتی فضاهای آموزشی
آزمون‌های پایان سال دانش‌آموزان پایه نهم برگزار گردید.
 
❇️ روند استاندارد پایش سلامت که در مجتمع آموزشی نوآور اجرا می‌شود:
 
✅ عبور از تونل ضدعفونی ۳۶۰ درجه
✅ کنترل دمای بدن
✅ استفاده از ماسک و دستکش استاندارد