آموزش خانواده

جلسه سیزدهم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: *تحمل فرزندم در برابر شکست ها و مشکلات کم است .* 
بررسی علل و راهکارها

جلسه سیزدهم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: *تحمل فرزندم در برابر شکست ها و مشکلات کم است .*
بررسی علل و راهکارها

جلسه دوازدهم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: برانگیختگی و کنترل آن

جلسه دوازدهم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: برانگیختگی و کنترل آن

جلسه یازدهم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: برانگیختگی

جلسه یازدهم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: برانگیختگی

جلسه دهم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: توجه،  تمرکز و دقت
 

جلسه دهم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: توجه،  تمرکز و دقت
 

جلسه نهم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: توجه، تمرکز و دقت

جلسه نهم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: توجه، تمرکز و دقت

جلسه هشتم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: نگرانی های واقعی فرزندمان
 

جلسه هشتم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: نگرانی های واقعی فرزندمان
 

جلسه هفتم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: نگرانی های واقعی فرزندم
 

جلسه هفتم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: نگرانی های واقعی فرزندم
 

جلسه ششم آموزش خانواده - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: در فضای مجازی چه می گذرد؟
 

جلسه پنجم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: در فضای مجازی چه می گذرد؟
 

جلسه پنجم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: در فضای مجازی چه می گذرد؟
 

جلسه چهارم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: جمع بندی و پرسش و پاسخ چگونه در کنار معلمین به پیشرفت تحصیلی فرزندم کمک کنم؟
 

جلسه چهارم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: جمع بندی و پرسش و پاسخ چگونه در کنار معلمین به پیشرفت تحصیلی فرزندم کمک کنم؟
 

جلسه سوم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه در کنار معلمین به پیشرفت تحصیلی فرزندم کمک کنم؟
 

جلسه سوم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه در کنار معلمین به پیشرفت تحصیلی فرزندم کمک کنم؟
 

جلسه دوم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه از مشاور مدرسه راهنمایی بخواهم؟
 

جلسه دوم آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه از مشاور مدرسه راهنمایی بخواهم؟
 

جلسه اول آموزش خانواده - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: موضاعاتی در جهت پیشبرد اهداف تحصیلی فرزندمان
 

جلسات آموزش خانواده سال تحصیلی 99-98

ارتباط والد فرزندی - جلسه دوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

ارتباط والد فرزندی - جلسه اول
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

روانشناسی مثبت گرا - جلسه دوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

روانشناسی مثبت گرا - جلسه اول
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه نهم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه هشتم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه هفتم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه ششم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه پنجم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه چهارم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه سوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه دوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید