پرسش های جذاب نوآور ورودی هفتم

دانش‌آموزان عزیز ورودی پایه هفتم، به این پرسش‌ها پاسخ دهید.