آموزش خانواده

جلسه پنجم آموزش خانواده - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه به فرزندم کمک کنم در زندگی فردی متعادل و سالم باشد؟
 

جلسه چهارم آموزش خانواده - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه در دوران آموزش دیجیتال ایمن بمانیم؟
 

جلسه سوم آموزش خانواده - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: کودکان چگونه شادی را درک و تجربه می کنند؟
 

جلسه دوم آموزش خانواده - بخش دوم - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه اشتیاق به یادگیری را در کودکانمان حفظ کنیم و بهبود ببخشیم؟
 

جلسه اول آموزش خانواده - بخش اول - سال تحصیلی 1400-1399
موضوع: چگونه اشتیاق به یادگیری را در کودکانمان حفظ کنیم و بهبود ببخشیم؟
 

جلسات آموزش خانواده سال تحصیلی 99-98

ارتباط والد فرزندی - جلسه دوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

ارتباط والد فرزندی - جلسه اول
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

روانشناسی مثبت گرا - جلسه دوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

روانشناسی مثبت گرا - جلسه اول
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه نهم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه هشتم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه هفتم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه ششم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه پنجم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه چهارم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه سوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید
 

جلسه دوم
برای دانلود ویدئو روی لینک زیر کلیک نمایید