اردوی بیتوته دانش آموزان دوره دوم در اردوگاه ابوذر