جلسه انجمن اولیاء و مربیان پایه های دهم و یازدهم - سال تحصیلی 98-97