شروع کلاس های تابستانی دبیرستان دوره اول

از روز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹

 

سال تحصیلی جدید در دبیرستان دوره اول، با شور و شوق همیشگی و این بار در مدرسه دیجیتالی نوآور از ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است.